Efektívne, rýchle a diskrétne riešenie Vašich problémov

Ponúkame Vám efektívne, rýchle a hlavne diskrétne riešenie vašich problémov v osobnom a pracovnom živote. Jedná sa najmä o oblasť detektívnych služieb a odbornej prípravy v oblasti súkromných bezpečnostných služieb.

Naša spoločnosť FELUDO, s.r.o. zabezpečuje nasledovné detektívne služby

 1. Pátranie po osobách a veciach, Jedná sa o osoby nezvestné, hľadané osoby, maloleté deti a mladiství.
 2. Pomoc žiadateľom pri riešení rodinných, majetkových, ako aj osobných problémov.
 3. Operatívnu pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy. Jedná sa najmä o previerky osôb, ich majetkových pomerov, rodinných pomerov, podnikateľských schopností, solventnosť a pod.
 4. Zisťovanie relevantných skutočností ktoré môžu slúžiť pred súdom alebo správnym konaním ako dôkaz. Je to najmä pri dokumentovaní manželskej nevery a rôzne ďalšie úkony na požiadanie žiadateľa.
 5. Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. Jedná sa najmä o previerky osôb, dlžníkov – či osoba má majetok, či ho nepreviedla na inú osobu a pod.
 6. Spoluprácu s finančnými inštitúciami pred uzavretím zmluvy, či osoby ktoré uzatvárajú zmluvy sú solventné, prípadne ich ďalšie úmysly.
 7. Získavanie relevantných informácií o osobnom stave občana potrebných na rôzne účely.
 8. Poradenstvo týkajúce sa činnosti detektívnych služieb.

Ponúkame aj služby obchodných detektívov, ktorých činnosť je zameraná najmä na

 1. Testovacie nákupy – tieto sú zamerané na odhaľovanie trestnej činnosti v súvislosti s nákupmi v tom ktorom obchodnom zariadení (pokladníčka účtuje len niektorý, zvyčajne lacnejší tovar a následne drahší tovar je vyvezený bez platenia). Cieľom je aj zmapovať a eliminovať možnosť zámeny tovaru v štandardných obaloch nedôslednosťou pokladníčky, napr. tovar rovnakej značky ale rozdielnej hodnoty, kamuflovaných v inom obale a rôzna manipulácia s tovarom. Pri testovacích nákupoch je testovaná ostražitosť, dôveryhodnosť, a odborná pripravenosť zamestnancov. S týmito pochybeniami sú potom oboznamovaní príslušní zamestnanci a pracovníci obchodnej prevádzky. Výsledok uskutočneného testu ju zaznamenaný v protokole aj s vyjadrením zodpovednej osoby.
 2. Detektívnu činnosť vo vnútri prevádzky. V tomto prípade detektív, vydávajúci sa za zákazníka, v civilnom odeve a s košíkom, počas výkonu svojej služby sleduje nakupujúcich zákazníkov a v prípade zistenia krádeže postupuje podľa interných predpisov Detektívnej kancelárie Feludo. Činnosť tohto detektíva je utajená len pred zákazníkmi, zamestnanci prevádzky jeho totožnosť poznajú.
 3. Detektívnu činnosť na parkoviskách a pri skladových priestoroch. V týchto prípadoch sa jedná o činnosť detektíva na parkoviskách so zameraním či nie je do zaparkovaných vozidiel nakladaný odcudzený tovar najmä zo skladových priestorov príslušnej firmy, resp. či tovar ktorý bol dovezený pre konkrétne prevádzku je aj riadne vykladaný do skladu a nie na iné miesto (napr. pristavené motorové vozidlo),
 4. Na činnosť nášho detektíva ktorého obchodná spoločnosť alebo obchodný dom zamestná ako brigádnika, môže to byť na rôzne pracovné miesta. Náš detektív vykonáva bežnú činnosť brigádnika a popri tejto práci získava potrebné informácie o prípadnej trestnej činnosti v danom obchodnom dome. Samozrejme celá táto pracovná činnosť je vykonávaná v prísnom utajení a nevedia o nej ani zamestnanci obchodného domu.

Vieme pomôcť pri vyhľadávaní protiprávneho konania ohrozujúce obchodné tajomstvo, napr. previerka spoluvlastníkov či nepracujú na dve straty, ako aj ďalšie služby podľa dohody klienta. V jednaní so zákazníkom zaručujeme maximálnu serióznosť a diskrétnosť. Táto činnosť spočíva aj v tom, že vieme pomôcť pri získavaní dôkazov ktoré môžu byť využité v jednaní pred súdom resp. správnymi orgánmi.

Vo svojej činnosti sa venujeme aj odbornej príprave záujemcov o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon služby súkromných a bezpečnostných služieb. V prípade záujmu je vytvorená študijná skupina v ktorej sú pripravovaní a školení žiadatelia z predpísaného okruhu zákonných ustanovení, interných noriem a odborných školení z príslušných oblastí. Záujemcom na požiadanie zabezpečujeme príslušné študijné materiály nevyhnuté na samotnú prípravu a vykonanie záverečnej skúšky odbornej bezpečnosti a spôsobilosti.

V zmysle § 3 zákona č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“) aj naša spoločnosť FELUDO, s.r.o. vykonáva strážnu službu zameranú najmä na

 1. Ochranu majetku na miestach verejnosti prístupných napr. v zastavaných častiach obcí alebo prevádzkach určených na styk so zákazníkom,
 2. Ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste napr. v rôznych objektoch, závodoch a firmách,
 3. Ochranu pri preprave majetku alebo osoby za sprievodu ochranky vo vozidle resp. sprievodným vozidlom,
 4. Ochranu osoby a to osobným strážcom vo vozidle, na rôznych podujatiach, v byte a pod.
 5. Zabezpečovanie poriadku na miestach zhromažďovania osôb pri usporadúvaní verejných zhromaždení, slávností, športových a kultúrnych podujatí a pod.

V rámci našej činnosti a konkrétneho zamerania vypracujeme plán ochrany objektu strážnou službou, prípadne zabezpečovacími systémami.

Cenové ponuky

Ceny pri výkone detektívnych služieb budú dohodnuté vždy dopredu s objednávateľom podľa zložitosti a rozsahu požadovaných služieb, s prihliadnutím na personálne obsadenie, stabilizáciu a zabezpečenie rozloženia pracovnej doby podľa platených ustanovení Zákonníka práce. V nami uvedenej cene je taktiež obsiahnutá výstroj, technické vybavenie, jeho pravidelný servis a údržba potrebná pri zabezpečení plnenia predmetu ponuky.

Pri službe obchodných detektívov účtujeme

 • 10.00,-Eur na hodinu v prevádzke
 • 10.00,-Eur na hodinu na parkovisku
 • 10.00,-Eur jeden kontrolný nákup

Pri vyhľadávacej a pátracej službe účtujeme

 • 16.00,-Eur na hodinu pri jednej osobe
 • 10.00,-Eur na hodinu pri viacerých osobách
 • 0,40,-Eur za kilometer + PHM
 • Ďalšie náklady podľa objednávky a zložitosti zákazky.

Pre odbornú prípravu účtujeme celkovú sumu 180.00,-Eur za jeden kurz.

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno : FELUDO, s.r.o.

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzená

Sídlo : Lipského č. 4, 841 01 Bratislava

Konateľ spoločnosti : JUDr. Juraj Matiaško

IČO: 470 905 02

Telefón : 0905 943 604

E-mail : juraj.matiasko7@gmail.com

Konateľ spoločnosti Feludo, s.r.o. má bohaté 42 ročné skúsenosti z oblasti bezpečnostných zložiek na rôznych pozíciách.